Informacja na temat Twoich danych osobowych (dotyczy osób fizycznych)
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w związku prowadzoną korespondencją mailową, co w świetle obwiązujących przepisów jest czynnością przetwarzania danych osobowych, informuję, że:

Administratorem Twoich danych osobowych jest: QL Home  Nieruchomości  Beata Tomkiewicz z siedzibą: 55-095 Długołęka, ul. Wrocławska 18 lok 1.
 Tel./mail:  885 885 475/ bm.tomkiewicz@QL-HOME.pl
 
Przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywać się będzie w celu:
1. Zawarcia i wykonania umowy łączącej Państwa z nami – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO),

2. Marketingu bezpośredniego usług, w tym prowadzeniu analiz obejmujących profilowanie (tj. korzystanie z danych osobowych do tworzenia Państwa profilu, zwłaszcza pod kątem usług, którymi mogą być Państwo zainteresowani) - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego,

3. Badania preferencji odnośnie zapotrzebowania na usługi w zakresie naszego przedmiotu działalności - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia katalogu usług dla Państwa interesujących,

4. Ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z zawartą z Państwem umową lub z przetwarzaniem Państwa danych osobowych - ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust 1 lit f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

5. Spełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym podlegamy (art. 6 ust. 1 lit. C RODO)
 
Okres przechowywania danych osobowych:
Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego, w tym profilowania naszych usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania.
Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.
Mamy prawo przetwarzania Twoich danych w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest realizacją naszego uzasadnionego interesu, przez okres maksymalnie do 10 lat.
 
Prawo dostępu do danych osobowych:
Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, do przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
Odbiorcy danych:
Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.
Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np.:

  • podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością QL Home Nieruchomości
  • firmy księgowe,  prawnicze
  • firmy informatyczne np. w zakresie prowadzenia strony internetowej i dostępu do systemu wspomagającego,  zarządzania biurem nieruchomości,
  • firmy windykacyjne,
  • firmy obsługi telefonicznej i elektronicznej,
  • firmy marketingowe,
  • instytucje upoważnione na podstawie przepisów prawa np. sądy i organy państwowe, Notariusze.
  • podmioty, którym przekazanie danych będzie związane z realizacją zwartej umowy

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane także w formie profilowania (wykorzystywane do tworzenia profili osób zainteresowanych dana kategorią świadczeń –  ofertami nieruchomości, projektami wnętrz, innymi wydarzeniami). Konsekwencją wskazanych sposobów przetwarzania danych będzie optymalizacja oferty naszej Firmy, co oznaczać będzie, że przedstawione zostaną Ci tylko te oferty, które faktycznie mogą Cię zainteresować.
 
Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono   niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.